Het Pajottenlands Centrum stelt alles in het werk om te allen tijde uw privacy te respecteren!

Binnen onze organisatie met ondernemersnummer 0430828468 worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Tevens verbinden wij ons er toe om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG .

 

U kan ons tijdens de kantooruren steeds contacteren om uw gegevens na te kijken en eventueel indien nodig wijzigingen te laten aanbrengen . Pajottenlands Centrum, Albert Vanderkelenstraat nr 7 te 1750 Lennik . U kan ons ook bereiken via telefoon 02 532 09 59 of via www. Pajottenlandscentrum.be .

Nadat u met ons contact heeft opgenomen als hulpvragen of als werkzoekende zullen dus een aantal van uw persoonsgegevens worden gevraagd en bijgehouden. (o.a. uw rijksregisternummer, naam, adres, telefoonnummer). In het kader van de wetgeving op de gezinszorg kan tijdens een huisbezoek nog bijkomende persoonsgegevens gevraagd worden. Ook verkrijgen we persoonsgegevens wanneer u per e-mail of op een andere manier contact met ons opneemt voor informatie over o.m. dienstverlening of tewerkstelling.

Uw gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden om onze organisatie in staat te stellen te voldoen aan de aan ons gestelde wettelijke verplichtingen. Wij delen uw persoonsgegevens in principe dus nooit mee aan derden, zeker niet voor marketing doeleinden . Mits uw toestemming kan hiervan afgeweken worden. Wij denken hier aan het samenwerken met een andere vzw of organisatie om de hulp te optimaliseren.

Wij stellen binnen onze mogelijkheden alles in het werk om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Uw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.