PRIVACYVERKLARING

 

Pajottenlands Centrum vzw is een erkende dienst voor Gezinshulp en Aanvullende Thuiszorg.

Om onze hulpverlening optimaal te kunnen uitvoeren verwerkt Pajottenlands Centrum een aantal persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring geven wij weer hoe er met deze persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Het Pajottenlands Centrum stelt alles in het werk om te allen tijde uw privacy te respecteren!

 

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving waaronder de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG .

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Pajottenlands Centrum vzw is gevestigd op volgend adres:

Albert Vanderkelenstraat 7

1750 Lennik

Ondernemingsnummer 0430828468

 

Vzw Pajottenlands Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de veiligheid en de vertrouwelijkheid ervan.

De Data Protection Officer (DPO) werd als functionaris aangesteld om hierop toe te zien.

 

U kan de DPO bereiken op volgende manieren:

Telefonisch: 02/532 09 59

Schriftelijk: Albert Vanderkelenstraat 7, 1750 Lennik, t.a.v. Data Protection Officer

Via mail: info@pajottenlandscentrum.be (t.a.v. DPO)

 

 

 

2. Verwerkte persoonsgegevens

 

Volgende gegevens kunnen wij van u verzamelen, opslaan en verwerken en dit zowel digitaal als op papier:

 • Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadres,…
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, overlijdensdatum, geslacht, nationaliteit,..
 • Familiale gegevens: gezinssamenstelling, burgerlijke staat,…
 • Noodzakelijke informatie over mantelzorgers voor de dienstverlening bij de cliënt
 • Gezondheidsgegevens: attesten, fysieke en psychische gezondheid (BEL-score), risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens,…
 • Financiële gegevens: inkomstengegevens, uitkeringen, maandelijkse kosten, betalingsgegevens,…
 • Adres- en contactgegevens van professionele zorgverleners zoals huisarts, kiné,…

 

Voor de verwerking van andere persoonsgegevens vragen we vooraf toestemming. Deze toestemming kan ten allen tijden door u worden ingetrokken.
Dit kan u doen op één van de volgende manieren:

Schriftelijk: A. Vanderkelenstraat 7, 1750 Lennik, t.a.v. DPO of via mail: info@pajottenlandscentrum.be

 

Deze persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt. Ze hebben als doel de hulpverlening te kunnen opstarten volgens het wettelijk verplicht kader, de gevraagde zorgverlening met behulp van de verkregen informatie en gegevens zo optimaal mogelijk te kunnen bewerkstelligen, We verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn hiervoor. Ze dienen nauwkeurig te zijn, niet overmatig en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

 

Uw persoonsgegevens zijn verkregen via uzelf (of uw wettelijke vertegenwoordiger) of van een overheidsinstantie zoals het opvragen van de samenstelling gezin bij uw gemeentebestuur (zie Ministrieel besluit tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, Art. 4, A, 9° en Art. 44 van bijlage I, gevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24/7/20009). 

 

3. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt en de verwerkingsgrond ervan

 

Uw gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden om onze organisatie in staat te stellen de hulp te optimaliseren en te voldoen aan de aan ons gestelde wettelijke verplichtingen..  Concreet houdt dit in:

 • Zorg- en hulpverlening (sociaal onderzoek, beheer van planning en uurroosters, interprofessioneel overleg, klachtenbehandeling),
 • Organisatie van de dienst,
 • Cliëntenadministratie (behandelen van de aanvraag, beheer van dossiers, beheer van contacten),
 • Communicatie met overheid,
 • Facturatie,
 • Naleving van subsidievoorwaarden

 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van volgende verwerkingsgrond: 

Doeleinden

Verwerkingsgrond

Verwerking van uw aanvraag

 

Wettelijke verplichting (woonzorgdecreet [1] )

Voorbereiden overeenkomst (opstart zorgverlening)

Informeren over onze dienstverlening

Gerechtvaardigd belang

Beheer van dossiers

 

Wettelijke verplichting (woonzorgdecreet)

Nakomen overeenkomst

Garanderen van optimale dienstverlening, in termen van zorgverlening, communicatie en facturatie

Wettelijke verplichting (woonzorgdecreet)

Nakomen overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met zorgverleners noodzakelijk voor optimale dienstverlening

Wettelijke verplichting (woonzorgdecreet)

 

 

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan bvb mutualiteit, overheidsplatform,… in het kader van een hogervermeld doel t.o.v. de hulpverlening, subsidiëring,…

Alle andere uitwisselingen gebeuren enkel mits uw toestemming.

 

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt buiten of overgedragen aan landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

 

 

[1]   Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers van 24/07/2009 (het “uitvoeringsbesluit Woonzorgdecreet”) 

 

 

4. Welke rechten heeft de betrokkene

 

U of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft een aantal rechten m.b.t. de verwerkte persoonsgegevens

 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering en aanvulling van je persoonsgegevens als deze foutief of onvolledig zijn
 • Recht op verwijdering. Je kan gegevens laten verwijderen die niet meer van toepassing zijn of die niet langer noodzakelijk zijn voor de hulpverlening. Bepaalde persoonsgegevens zullen steeds noodzakelijk blijven en kunnen dus niet verwijderd worden. Het gaat hier over de gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

 

Bij elk verzoek t.a.v.de Data Protection Officer dient u uw identiteitskaart voor te leggen OF de identiteitskaart van de wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigen OF de identiteitskaart en het mandaat van uw vertegenwoordiger, bewindvoerder of vertrouwenspersoon

 

 

5. Bewaren en beveiliging van de gegevens

 

Uw gegevens worden niet langer dan bepaald door de wettelijke bewaartermijnen bewaard. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier die niet meer herleidbaar is tot een persoon.

 

Wij stellen binnen onze mogelijkheden alles in het werk om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

 

Dit houdt onder meer volgende maatregelen in:

 • Iedere medewerker van Pajottenlands Centrum dient zich te houden aan het beroepsgeheim,
 • De kantoormedewerkers ondertekenden een vertrouwelijkheidsverklaring alsook een gedragscode voor internet- en emailgebruik.
 • Onze computers zijn uitgerust met een gebruikersnaam en wachtwoordbeveiliging.
 • De nieuwe planningssoftware met bijhorende app (die het verzorgende- en poetspersoneel zal gebruiken) is conform de Europese privacywetgeving.

 

Voor meer informatie over de beveiliging van persoonsgegevens kan je contact opnemen met onze DPO. U kan de DPO bereiken op volgende manieren:

Telefonisch: 02/532 09 59

Schriftelijk: Albert Vanderkelenstraat 7, 1750 Lennik, t.a.v. Data Protection Officer

Via mail: info@pajottenlandscentrum.be (t.a.v. DPO)

 

 

6. Klachtenprocedure

 

Een klacht kan gericht worden naar onze Data Protection Officer DPO)

U kan de DPO bereiken op volgende manieren:

Telefonisch: 02/532 09 59

Schriftelijk: Albert Vanderkelenstraat 7, 1750 Lennik, t.a.v. Data Protection Officer

Via mail: info@pajottenlandscentrum.be (t.a.v. DPO)

 

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling hiervan, kan u  klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

 

 

7. Wijziging privacyverklaring

 

Aangezien deze materie onderhevig is aan aanpassingen kan deze privacyverklaring wijzigen. Deze kan dus worden aangepast wanneer bijvoorbeeld aanpassingen in de regelgeving plaatsvinden of wanneer onze organisatie zijn procedure bijstelt.

U kan de meest recente versie steeds terugvinden op onze website  www.pajottenlandscentrum.be